Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018
 
en-GBel-GR
 Δημοτική Βιβλιοθήκη
Login Register


Δημοτική Βιβλιοθήκη
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

1. «Βιβλίο» περιλαμβάνει κάθε πληροφοριακό υλικό, σε οποιαδήποτε μορφή παρουσιάζεται
    που υπάρχει στην Βιβλιοθήκη.


2. «Βιβλιοθήκη» σημαίνει κάθε βιβλιοθήκη ή κτίριο το οποίο χρησιμοποιείται και αποτελεί
    μέρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Μέσα Γειτονιάς.


3. Αναγνώστης ή Χρήστης σημαίνει κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στη Βιβλιοθήκη για να
    συμβουλευτεί ή δανειστή οποιοδήποτε υλικό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.


4. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί σφραγίδα η οποία φέρει με κεφαλαία γράμματα την
    επιγραφή «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ».


5. Η Βιβλιοθήκη είναι στη διάθεση του κοινού σε μέρες και ώρες που ορίζονται από το Δήμο.

6. Απαγορεύεται το κάπνισμα στο χώρο της Βιβλιοθήκη.

7. Για οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά υλικού ή εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης με ευθύνη του
    χρήστη, ο χρήστης υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση.


8. Το κοινό έχει πρόσβαση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη νοουμένου ότι ο χρήστης συμμορφώνεται
    προς τους Κανονισμούς Λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μέσα Γειτονιάς.


9. Ο υπεύθυνος βιβλιοθηκάριος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αποχώρηση από την Δημοτική
    Βιβλιοθήκη ατόμων που δεν συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς της Βιβλιοθήκης.


10. Στην Βιβλιοθήκη πρέπει να επικρατεί απόλυτη ησυχία.

11. Πρόσωπα που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη πρέπει να αφήνουν προσωπικά αντικείμενα τους,
      όπως χαρτοφύλακες, τσάντες και δέματα, σε μέρος που υποδείχνει ο υπεύθυνος
      Βιβλιοθήκης και να τα παραλαμβάνουν κατά την αποχώρηση τους. Η Βιβλιοθήκη δεν φέρει
      ευθύνη για πιθανή απώλεια ή ζημιά σε περιουσία ατόμου που βρίσκεται σε αυτή.


12. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι χρήστες που φέρουν μαζί τους την πολιτική του
      ταυτότητα ή άδεια οδηγού ή διαβατήριο ή την φοιτητική του ταυτότητα αν πρόκειται για
      φοιτητή.


13. Κάθε αναγνώστης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης αν θέλει μπορεί να δανειστεί μέχρι και 3
      βιβλία με την προυπόθεση να έχουν επιστραφεί τα προηγούμενα που είχε δανειστή. Σε
      περιπτώσει και με την έγκριση του βιβλιοθηκάριου ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί μόνο σε
      περίπτωση που πρόκειται για βιβλία μελέτες (όχι μυθιστορήματα)


14. Η διάρκεια του δανεισμού είναι δύο εβδομάδες με δικαίωμα ανανέωσης άλλη μια
      εβδομάδα, εκτός αν στο μεταξύ το ίδιο βιβλίο ζητηθεί από άλλο αναγνώστη.


15. Τα βιβλία που δανείζονται πρέπει να επιστρέφονται στη Βιβλιοθήκη μέσα στην προθεσμία
      που ορίζεται. Επιστροφή βιβλίου μετά την εκπνοή της ημερομηνίας επιστροφής συνεπάγεται
      με την επιβολή προστίμου πενήντα (50) σεντ ημερησίως για το κάθε βιβλίο.
      Στον υπολογισμό των προστίμων δεν συμπεριλαμβάνονται τα Σαββατοκύριακα
      και οι επίσημες αργίες.


16. Τα βιβλία επιστρέφονται μόνο στη Βιβλιοθήκη ή όπου αλλού ζητηθεί από τον βιβλιοθηκάριο
      και παραδίδονται στον αρμόδιο υπάλληλο.


17. Απαγορεύεται ο δανεισμός του βιβλίου από τον ίδιο τον Αναγνώστη σε άλλο πρόσωπο είτε
      είναι μέλος της Βιβλιοθήκης είτε όχι.


18. Το μέλος που δανείζεται βιβλία συμβουλεύεται να τα εξετάσει και να υποδείξει στο
      βιβλιοθηκάριο οποιαδήποτε φθορά παρατηρήσει σε αυτά προτού αποχωρήσει από την
      βιβλιοθήκη διαφορετικά μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για φθορά που εντοπίζεται κατά
      την επιστροφή τους στη Βιβλιοθήκη.


19. Τα βιβλία που εκδίδονται στην Κύπρο αγοράζονται δύο (2) αντίτυπα από τον συγγραφέα
      ή εκδότη του βιβλίου.


20. Το υλικό που παραγγέλλεται επιλέγει ο Βιβλιοθηκάριος ή ο υπεύθυνος της Δημοτικής
      Βιβλιοθήκης βάση τις ανάγκες της βιβλιοθήκης, με στόχο τη διατήρηση μιας ισοζυγισμένης
      σύγχρονης και χρήσιμης συλλογής για εξυπηρέτηση του συνόλου των χρηστών.


21. Σε περίπτωση που ένας νέος Αναγνώστης δεν είναι δημότης του Δήμου Μέσα Γειτονιάς
      πρέπει να τον εγγυηθεί κάποιος άλλος υφιστάμενος αναγνώστης ή δημότης του Δήμου.


22. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Αναγνώστες
Καταβάλλεται το ποσό των πέντε (5) Ευρώ
Ετήσια Οικογενειακή Συνδρομή
Καταβάλλεται το ποσό των δέκα (10) Ευρώ


Η συνδρομή είναι ετήσια και καλύπτει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.
Η συνδρομή καταβάλλεται αρχές κάθε έτους ή με την εγγραφή του νέου μέλους.


23. Δωρεές βιβλίων μπορούν να γίνουν αποδεκτές από το Δήμο για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη.

24. Oι κανονισμοί μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή.(έγκριση τροποποιημένων κανονισμών από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 24/11/11) 
Αρχική | Μήνυμα Δημάρχου | Δημοτικό Συμβούλιο | Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημότη | Συνδέσεις | Χάρτης | Επικοινωνία
 
Privacy Statement | Terms Of Use
Copyright 2011 - 2016 Δήμος Μέσα Γειτονιάς - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη από CyBiz Advertising