Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018
 
en-GBel-GR
 Πολιτικοί Γάμοι
Login Register


Πολιτικοί Γάμοι
Οι πολιτικοί γάμοι υπάγονται κάτω από το νόμο:
Ο Περί Γάμου Νόμος, Ν104(Ι)/2003
Πολιτικός Γάμος μπορεί να τελεστεί με δύο τρόπους:

με γνωστοποίηση
(τέλεση γάμου μετά την παρέλευση δεκαπέντε ημερών και το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης πρόθεσης σύναψης γάμου από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα)

με επίσπευση
(τέλεση γάμου πριν από την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης πρόθεσης σύναψης γάμου από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα)

Δικαιώματα πληρωτέα στο Δήμο με την υποβολή της αίτησης
1. με γνωστοποίηση στοιχίζει 128 ευρώ
2. με ειδική άδεια στοιχίζει 281 ευρώ


Απαραίτητα έγγραφα (πρωτότυπα) που χρειάζονται να προσκομιστούν, είναι:

 (Α) Από τους Κύπριους


    • Δελτίο Ταυτότητας

    • Αν είναι ελεύθεροι - χαρτί ελευθερίας από το Ληξίαρχο Γάμων του Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο στοιχίζει 35 ευρώ και χρειάζεται περίπου 10-20 μέρες για να εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.
      Για να εκδοθεί το χαρτί ελευθερίας να προσκομίσουν στο Υπουργείο:
      α) Ταυτότητα
      β) Ένορκο δήλωση από το Δικαστήριο

    • Αν είναι διαζευγμένοι - το πρωτότυπο πολιτικό διαζύγιο (αφού έχουν περάσει 42 μέρες από την ημερομηνία έκδοσης του και έχει πιστοποιηθεί από τον Πρωτοκολλητή στο Οικογενειακό Δικαστήριο ως τελεσίδικο και αμετάκλητο) και βεβαίωση από το Ληξίαρχο Γάμων στο Υπουργείο Εσωτερικών ότι δεν τέλεσαν γάμο μετά το διαζύγιό τους.

    • Αν είναι χήροι - το πιστοποιητικό θανάτου του/της συζύγου που είναι θανών και βεβαίωση από το Ληξίαρχο Γάμων στο Υπουργείο Εσωτερικών ότι δεν τέλεσαν γάμο μετά το θάνατο του/της συζύγου τους. Εάν μετά το θάνατο τους/της συζύγου τους τέλεσαν άλλο γάμο, να παρουσιάσουν το πρωτότυπο πολιτικό διαζύγιο.

(Β) Από τους Αλλοδαπούς

    • Διαβατήριο
    • Αν είναι ελεύθεροι - χαρτί ελευθερίας από επίσημη αρχή (Υπουργείο ή Δημαρχείο) της χώρας τους ή από την Πρεσβεία/ Προξενείο της χώρας τους στην Κύπρο.
    • Αν είναι διαζευγμένοι - το διαζύγιο + χαρτί ελευθερίας όπως πιο πάνω
      Σημ. Αν τα πιο πάνω χαρτιά είναι σε γλώσσα εκτός από ελληνικά ή αγγλικά τότε θα πρέπει να γίνονται μετάφραση στα ελληνικά ή αγγλικά από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών(Λ/σία).
    • Ένορκο Δήλωση
Αλλοδαποί οι οποίοι παραμένουν στη Κύπρο για συνεχόμενη περίοδο ενός έτους και επιπλέον θα πρέπει να παρουσιάσουν χαρτί ελευθερίας από το Ληξίαρχο Γάμων του Υπουργείου Εσωτερικών.


Διαδικασία τέλεσης πολιτικού γάμου

   1. Με γνωστοποίηση

 • Δήλωση και υπογραφή γνωστοποιήσεων από τα δύο μέρη ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμου
 • Τέλεση γάμου μετά πάροδο 15 ημερών και όχι περισσότερο από 3 μήνες.
 • Αν ο γάμος δεν τελεστεί μέσα σε τρεις μήνες από την επίδοση των γνωστοποιήσεων, οι γνωστοποιήσεις που δόθηκαν και κάθε μεταγενέστερη διαδικασία θα είναι άκυρες.

   2. Με ειδική άδεια
Δήλωση και υπογραφή αιτήσεων ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμου και τέλεση Γάμου πριν την παρέλευση 15 ημερών.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους. Ο γάμος μπορεί να επιτραπεί σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 16ον έτος της ηλικίας τους αν προσκομίσουν γραπτή συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.
Μπορεί να γίνει θρησκευτικός γάμος μετά τον πολιτικό γάμο ή και να προηγηθεί του πολιτικού γάμου ο θρησκευτικός γάμος.

Τα πολιτικά διαζύγια ισχύουν μετά πάροδο 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους γιατί εντός των 42 ημερών μπορεί να υποβληθεί έφεση. Μετά το τέλος των 42 ημερών πρέπει να σφραγιστεί από το δικαστήριο ότι δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε έφεση.

Σε περίπτωση που το ζευγάρι χρειάζεται πιστό αντίγραφο Πιστοποιητικό γάμου, αυτό μπορεί να το προμηθευτεί είτε από το Ληξιαρχείο Γάμων στο Υπουργείο Εσωτερικών, είτε από το Δημαρχείο στο οποίο τέλεσαν τον Πολιτικό γάμο. Το κάθε πιστό αντίγραφο στοιχίζει 13,67 ευρώ.

Η τέλεση του Πολιτικού γάμου πρέπει να γίνεται στην παρουσία 2 τουλάχιστον μαρτύρων, οι οποίοι υπογράφουν ως μάρτυρες στο Πιστοποιητικό γάμου. Έντυπο για σύναψη Πολιτικού Γάμου σύμφωνα με τον Περί Γάμου Νόμο 104(Ι)/2003.
(Ελληνικά και Αγγλικά)

Αρχική | Μήνυμα Δημάρχου | Δημοτικό Συμβούλιο | Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημότη | Συνδέσεις | Χάρτης | Επικοινωνία
 
Privacy Statement | Terms Of Use
Copyright 2011 - 2016 Δήμος Μέσα Γειτονιάς - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη από CyBiz Advertising